פתיחת שנה"ל, בס"ד, ביום שלישי, י"ב באלול, תשפ"ג )29 אוגוסט 2023(

 

ראש השנה

ערב ראש השנה, שני ימי החג. הימים; ששי, שבת קודש וראשון כ"ט באלול תשפ"ג עד ב' בתשרי

תשפ"ד, )15 – 17 ספטמבר 2023(. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי תשפ"ד )צום גדליה(,

)18 ספטמבר 2023(.

יום הכיפורים

ערב החג, ויום החג; הימים; ראשון שני ושלישי, ט' – י"א בתשרי תשפ"ד )24 – 26 ספטמבר 2023(.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי י"ב בתשרי תשפ"ד )27 ספטמבר 2023(, בשיעור הראשון.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג. מיום ששי י"ד בתשרי תשפ"ד )29 ספטמבר 2023(, עד יום ראשון כ"ג

בתשרי תשפ"ד )8 אוקטובר 2023(. הלימודים יתחדשו ביום שני כ"ד בתשרי תשפ"ד )9 אוקטובר

2023(, בשיעור הראשון.

ימי החנוכה

מיום ראשון כ"ז בכסלו תשפ"ד )10 דצמבר 2023(, עד יום שישי, ג' בטבת תשפ"ד, )15 דצמבר

2023(. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת תשפ"ד, )17 דצמבר 2023(, בשיעור הראשון.

פורים

מיום שישי, י"ב באדר שני תשפ"ד, )22 מרץ 2024( ועד יום שני, ט"ו באדר שני תשפ"ד, )25 מרץ

2024(. הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ט"ז באדר שני תשפ"ד )26 מרץ 2024(, בשיעור הראשון.

פסח

מיום שישי ד' בניסן תשפ"ד )12 אפריל 2024(, עד יום שלישי, כ"ב בניסן תשפ"ד )30 אפריל 2024(.

הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן תשפ"ד, )1 מאי 2024(, בשיעור הראשון.

יום העצמאות

יום שלישי, ו' באייר תשפ"ד, )14 מאי 2024(. הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ז' באייר תשפ"ד, )15

מאי 2024( בשיעור הראשון.

ל"ג בעומר

יום ההילולה. יום ראשון י"ח באייר תשפ"ד, )26 מאי 2024(. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר

תשפ"ד, )27 מאי 2024(.

חג השבועות

ערב החג, יום החג ואסרו חג. הימים שלישי, רביעי וחמישי, ה', ו', ז' בסיוון תשפ"ד, )11 – 13 יוני

2024(. הלימודים יתחדשו ביום ששי, ח' בסיוון תשפ"ד, )14 יוני 2024(, בשיעור הראשון.

פגרת הקיץ תחל בס"ד, ביום שני כ"ה בסיוון תשפ"ד )1 יולי 2024(.